Zamrznitev in mirovanje s.p.-ja

Podjetniki se velikokrat sprašujejo, ali obstaja postopek t.i. »mirovanje podjetja«. Na vprašanje kaj se vam bolj splača ni enostavnega odgovora, saj je odvisen predvsem od želja in prioritet posameznika. Pomembno pa je poznati prednosti in slabosti obeh strani.
 
Mirovanje podjetja
 
Mirovanje podjetja, ali je mogoče? Ta pojem se je uveljavil, ker veliko podjetij opravlja sezonsko dejavnost ali pa želijo zaradi prevelikih stroškov prenehati opravljati dejavnost vendar pa kljub temu ohraniti možnost, da ponovno poprimejo za delo.
 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) tega izraza ne pozna in to ni mogoče. Takšnega postopka ne pozna AJPES ali drug državni organ, kjer bi lahko uradno uredili »mirovanje« podjetja.
 
»Mirovanje« podjetja bi zato pomenilo le neopravljanje dejavnosti. V tem primeru mora vsako podjetje še vedno plačevati stroške poslovanja (prispevki, računovodstvo - če ga ne vodite sami, bančni stroški, najemi…).
 
Zaprtje podjetja
 
Postopek za zaprtje s.p. je zelo preprost in brezplačen. Za zaprtje s.p. se lahko podjetnik odloči kadarkoli in ga tudi kadarkoli ponovno registrira.
 
Samozaposleni samostojni podjetniki (redni ali tisti s popoldansko dejavnostjo) lahko celoten postopek zaprtja in ponovnega odprtja opravijo na točki VEM. Podjetnik mora pred zaprtjem obvestiti AJPES o nameri zaprtja dejavnosti. To lahko stori z osebnim obiskom na eni izmed mnogih točk VEM ali pa svojo namero sporoči s posebnim spletnim obrazcem, za kar potrebuje digitalno potrdilo.
 
Tri dni pred zaprtjem pa je potrebno vložiti prijavo za izbris, bodisi preko portala e-VEM ali osebno na točkah VEM. Zaprtje dejavnosti je možno odložiti tudi na poznejši datum. Izbris iz uradnih registrov lahko podjetnik uredi preko točk VEM.
 
Subvencije?
Podjetnik pri ponovnem odprtju dejavnosti izgubi ugodnosti iz subvencioniranja prispevkov, kot jih ima ob prvem odprtju. Če je, na primer, zavezanec odprl dejavnost, jo nato zaprl in jo čez nekaj mesecev ponovno odprl, izgubi ob drugem vpisu v poslovni register pravico do delne oprostitve plačila prispevkov. Znižanje obveznosti torej zanj niso več mogoča, čeprav še nista pretekli dve leti.
 
Davki, dolgovi in terjatve?
Zmotno mnenje je, da je potrebno imeti poravnane vse dolgove do države, če se podjetnik želi izbrisati iz poslovnega registra in drugih evidenc. Če se je samostojni podjetnik odločil, da se samoukine oziroma zapre, potem naj to stori čim prej in tako ne povečuje stroškov in obveznosti. Mnogokrat je bolj smiselno dejavnost zapreti, kot pa še naprej povečevati obveznosti in živeti v agoniji. Podjetnik mora sam oceniti, kdaj je zapiranje smiselno in kdaj ne. Podjetnik mora biti pazljiv še posebej v primeru dodeljenih licenc, koncesij in drugih pravic, ki so mu bile podeljene z odprtjem dejavnosti. To pa pomeni, da v primeru zaprtja dejavnosti tudi te mnogokrat ugasnejo. Premislek glede zaprtja dejavnosti je smiseln tudi, ko gre za uporabo pravice do znižanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri prvem odprtju dejavnosti (delna oprostitev plačevanja prispevkov za prvo leto je 50%, za drugo pa 30%). V primeru ponovnega odprtja dejavnosti podjetnik izgubi pravico do delne oprostitve plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 
Vsi dolgovi in terjatve, ki jih je imel samostojni podjetnik, z izbrisom preidejo nanj kot fizično osebo.
 
Za zaprtje d.o.o. morate kontaktirati notarja, ki pripravi vso dokumentacijo. Poravnane morate imeti vse obveznosti. Podjetje uradno preneha z opravljanjem dejavnosti, ko prejmete sklep o zaprtju podjetja. Stroški zaprtja so odvisni od višine kapitala.
Načini zaprtja podjetja:
- Likvidacija (redna ali prisilna) 
- Stečajni postopek
- Prenehanje po skrajšanem postopku brez likvidacije
- Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
 
Več o tem bomo pisali v naslednjih e-novicah.
 
Poročila
Finančni upravi mora tudi oddati zaključno poročilo o poslovanju do zaprtja podjetja. Rok za oddajo davčnega obračuna s prilogami je 60 dni po zaprtju podjetja. AJPES-u pa mora podjetnik oddati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za čas od 1. januarja leta, v katerem ukinja dejavnost, do zaprtja dejavnosti.
 
Hramba dokumentacije
Po zaprtju dejavnosti mora podjetnik poskrbeti, da se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga dokumentacija iz obdobja odprtja dejavnosti, ustrezno hranijo.
 
V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 39) in Pravili skrbnega računovodenja (PSR 2.19) se hranijo:
–        trajno: glavna knjiga, letni računovodski izkazi in obračuni plač zaposlenih (zaposlencev) ter poslovne listine, ki so povezane z nakupom ali prodajo nepremičnine
 
–        pet let: pomožne knjige oziroma analitične evidence ter listine, s katerimi je bilo treba obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati davek, katerega obračun dokumentira knjigovodska listina
 
–        deset let: listine, na podlagi katerih je bilo treba obračunati, odtegniti odmeriti ali plačati davek, katerega obračun dokumentira knjigovodska listina
 
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da je potrebno splošno dokumentacijo podjetja hraniti vsaj 10 let, podatke o nepremičninah pa 20 let. Potrebno pa je poudariti, da je treba vso dokumentacijo o zaposlenih (plačilne liste) hraniti trajno, prav tako tudi zaključne račune. Hramba je lahko v papirni ali elektronski obliki (oblika elektronskega zapisa, iz katerega se kadarkoli lahko dobi podatek, kakršen je bil v papirni obliki).
 
 
Vir:
-Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); UL RS, št. 42/2006 (65/2009-UPB3)
-Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), UL RS, št. 126/2007
-Zakon o sodnem registru (ZSReg); UL RS, št. 13/1994 (54/2007-UPB2)
-Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register; UL RS, št. 43/2007
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); UL RS št. 117/2006
Slovenski računovodski standardi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja (SRS 2016); UL RS št. 95/2016 
Vir: Data
Vir:Romana Mernik, Fininvest d. o. o. 
 
 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu