Obdavčitev darila v obliki poslovnega deleža

Darilo v obliki poslovnega deleža je pogosto med družinskimi člani. Lahko izvira tudi iz zaposlitve ali je dano v drugih razmerjih. Podaritev deleža je odsvojitev kapitala za namene obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala. Pri podaritvah deležev partnerjem ali otrokom se lahko ugotavljanje dohodnine od dobička iz kapitala odloži. V nekaterih primerih mora davek plačati tudi obdarjenec.
 
Fizične osebe med seboj sklepajo različne posle, od kupoprodajnih do darilnih. Pri tem imajo dohodki, ki izvirajo iz teh poslov, različne davčne posledice. Sklepanje darilnih pogodb ne pomeni, da davčnih posledic iz tega ne bo. Tako darovalec kot obdarjenec lahko imata davčno obveznost.
 
Ključno pri obdavčitvi je, da se ugotovi, kakšen status ima darovalec, kakšno je njegovo razmerje z obdarjencem, za katero vrsto darila gre (nepremičnina, kapital v obliki deleža, delnice ali kuponi, premičnina) in kolikšna je vrednost darila. Tako tudi za podaritev poslovnega deleža veljajo določene posebnosti.
 
RAZMEJITEV MED DARILI PO ZAKONU O DOHODNINI IN ZAKONU O DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA
 
Pri presoji obdavčitve je treba upoštevati darovalčevo in obdarjenčevo obdavčitev.
 
Darovalec je obdavčen po pravilih Zakona o dohodnini4 (ZDoh-2).
 
Z obdarjenčevega vidika je najprej potrebna razmejitev med tistimi darili, ki so obdavčena z dohodnino, in preostalimi, ki so obdavčena z davkom na dediščine in darila.
 
Darilo, ki ga obdarjenec prejme od darovalca, ki je fizična oseba, ni obdarjenčev dohodek po ZDoh-2. Drugače pa je, če je darilo prejeto od fizične osebe, ki je obdarjenčev delodajalec ali z njim povezana oseba5 ali pa delodajalec osebe, ki je povezana z obdarjencem (19/1/3 ZDoh-2). Če bi bilo razmerje med darovalcem in obdarjencem táko, da bi kazalo, da je darilo dohodek, ki izvira iz delovnega razmerja oziroma druge vrste zaposlitve, bi bilo to darilo dohodek iz zaposlitve. Tudi darilo, ki je prejeto v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ni izvzeto iz obdavčitve z dohodnino. Če pa fizična oseba prejme darilo od drugih fizičnih oseb (nepovezano z zaposlitvijo ali dejavnostjo), je to darilo obdavčeno z davkom na dediščine in darila.
 
Zveza RFR meni, da je treba upoštevati predvsem to, iz katerega razmerja je darilo oziroma dohodek dobljen(o).
 
Denimo, da darilo v obliki deleža v družbi od enega od staršev (družbenika) prejme fizična oseba, ki je otrok družbenika, a je hkrati tudi v delovnem razmerju pri tej družbi, v kateri ima eden od staršev svoj delež, ki ga podarja otroku. Pri tem se je treba vprašati, iz katerega razmerja je to darilo prejeto – zaradi zaposlitve v tej družbi ali zaradi sorodstvenega razmerja. Dohodek iz zaposlitve je le tisti, ki je povezan z zaposlitvijo. Z akontacijo dohodnine so obdavčena darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu.
 
Neobdavčljive odsvojitve deleža
 
Neobdavčljive odsvojitve kapitala so naštete v 95. členu ZDoh-2. Mednje spada tudi prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine zaradi smrti fizične osebe (95/1 ZDoh-2). To pomeni, da so kapitalski dobički zapustnika neobdavčeni.
 
Neobdavčljiva je še odsvojitev kapitala po pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali po darilni pogodbi za primer smrti (95. člen ZDoh-2). Vendar to velja le za odsvojitev nepremičnine po teh dveh pogodbah.
 
Za druge primere podaritve deležev pa velja, da je dajanje deleža v dar obdavčljiva odsvojitev kapitala. Pri teh odsvojitvah se obdavči dobiček, ki ga odsvojitelj ustvari s tem poslom, oziroma dobiček, ki se izračuna po davčnih pravilih (odslej kapitalski dobiček).
 
To še ne pomeni nujno, da bo kapitalski dobiček tudi dejansko obdavčen. Lahko je tudi oproščen plačila dohodnine (denimo če darovalec podari delež, katerega imetnik je že več kot 20 let – 96/1 ZDoh-2). V določenih primerih pa je obdavčitev (lahko) tudi odložena do naslednje obdavčljive odsvojitve kapitala (odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2).
 
Tako ni enako, če darovalec podari poslovni delež na podlagi darilne pogodbe ali pa delež zapusti dediču ob smrti. Če darovalec podarja delež, katerega imetnik je že 20 let, to razlikovanje z davčnega vidika ni pomembno, saj so kapitalski dobički fizičnih oseb po 20 letih imetništva deleža oproščeni plačila dohodnine. Seveda pa je vsebinska razlika med tema transakcijama, predvsem pa je razlika v času pridobitve deleža.
 
Obdavčljive odsvojitve deleža
 
Darovalec poslovnega deleža ni nujno prost obdavčitve po ZDoh-2. Čeprav ne prejme plačila, ker je poslovni delež obdarjencu podarjen, je podaritev poslovnega deleža predmet obdavčitve po ZDoh-2 (94. člen). Darovalec ugotavlja svojo obdavčitev na podlagi pravil iz poglavja ZDoh-2 o obdavčitvi dobička iz kapitala (poglavje 6.3).
 
V njem je zapisano, da se za odsvojitev kapitala šteje tudi dajanje kapitala v dar. Za kapital se za te namene štejejo tudi vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, poleg tega pa še investicijski kuponi ter nepremičnine, ne glede na to, ali so bile odsvojene v spremenjeni ali nespremenjeni obliki (93. člen ZDoh-2). Tako se v primeru podaritve deleža po teh davčnih pravilih izračuna hipotetičen dohodek oziroma kapitalski dobiček za namene obdavčitve z dohodnino od kapitalskega dobička.
 
Obdavčitev kapitalskega dobička v primeru brezplačne odsvojitve kapitala je bila dodana v zakon zaradi preprečevanja zlorab, ki so se pojavljale v preteklosti. Zato je zdaj kot posledica z dohodnino obdavčen tudi dohodek, ki dejansko sploh ni realiziran.
 
Zakon dopušča tudi izjemo pri podaritvi kapitala (tudi deleža) darovalčevemu zakoncu ali otroku, kar vključuje tudi neodplačno izročitev po izročilni pogodbi. V tem primeru lahko darovalec uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti (100. člen ZDoh-2). To pomeni, da se pri darovalcu v času, ko ta podari svoj delež obdarjencu, kapitalski dobiček ne ugotavlja in zato tudi ne dohodnina, ki bi jo moral plačati. Ugotavljanje davčne obveznosti za dohodnino od kapitalskega dobička se odloži do naslednje (obdavčljive) odsvojitve deleža.
 
Darovalec mora to upravičenje pravočasno uveljaviti, sicer je lahko kapitalski dobiček iz podarjenega deleža obdavčen, četudi darovalec ne prejme plačila za odsvojeni delež.
 
Ta ureditev velja za darilo pri darilni pogodbi pa tudi pri kakšni drugi neodplačni pogodbi prenosa deleža z enako vsebino, kot je darilna (denimo pri pogodbi o odsvojitvi in neodplačnem prevzemu poslovnega deleža), saj se v praksi pojavlja več nazivov teh neodplačnih oziroma darilnih pogodb. Pri tem je pomembna vsebina pogodbe. Če ta ustreza navadni darilni pogodbi, je davčna obravnava enaka, kot če bi na pogodbi pisalo, da je darilna. Predmet obdavčitve ter okoliščine in dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, je treba vrednotiti po njihovi gospodarski (ekonomski) vsebini (5. člen Zakona o davčnem postopku7 – ZDavP-2).
 
Tematika je vsekakor široka in zahteva ustrezno obravnavo odnosa med darovalcem in obdarjencem, za ugotavljanje pravilne obdavčitve takšnega pravnega posla.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
Vir: RFR

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu