Kdo so napoteni delavci? Kaj moremo vedeti?

Prost pretok storitev – ki je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg EU opredeljen v Pogodbi o Evropski uniji – pomeni, da lahko podjetje ali samozaposleni posameznik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi, opravlja to dejavnost kjer koli znotraj EU. Delodajalec lahko tako svojega zaposlenega pošlje v drugo državo, da tam zanj v okviru opravljanja neke storitve opravlja določeno delo (delavca napoti na delo v drugo državo).
 
Definicija napotenih delavcev
 
V Direktivi 96/71/ES je napoteni delavec opredeljen kot delavec, ki za omejen čas opravlja delo na ozemlju države članice, ki ni država, v kateri običajno dela.
Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. 
 
Oblike napotitev
 
- napotitev delavcev na ozemlje katere od držav članic na lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce napotilo in pogodbenico, ki so ji storitve namenjene;
- napotitev delavcev v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju katere od držav članic;
- ko podjetje ali agencija za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku posreduje delo delavca podjetju uporabniku, s sedežem na ozemlju katere od držav članic.
 
Napotitve iz Slovenije
 
Delodajalec lahko začasno napoti delavca na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.
 
Pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere bo delavec napoten, mora poleg obveznih sestavin po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vsebovati še določila o:
 
- trajanju dela v tujini,
- praznikih in dela prostih dnevih,
- minimalnem letnem dopustu,
- višini plače in valuti, v kateri se ta izplačuje,
- dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
- drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
- načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
- pogojih vrnitve v Slovenijo.
 
Ves čas trajanja napotitve mora med delodajalcem in napotenim delavcem obstajati delovno razmerje, po končani napotitvi pa mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.
 
Delavec lahko odkloni napotitev, če obstajajo upravičeni razlogi, kot so:
 
- nosečnost,
- varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
- vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
- invalidnost,
- zdravstveni razlogi,
- drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.
 
Za delavca, napotenega na delo v tujino, se v zvezi z zdravstvenim varstvom in obveznim zdravstvenim zavarovanjem, starševskimi nadomestili, obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem in zavarovanjem za primer brezposelnosti še naprej uporabljajo predpisi RS kot to določajo predpisi EU, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti. V ta namen je delodajalec dolžan za vsakega delavca, ki bo napoten, pred napotitvijo pridobiti potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika (obrazec A1). Predmetno potrdilo izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 
V kolikor je to za delavca ugodneje, so delodajalci dolžni spoštovati določbe veljavnih predpisov in relevantnih kolektivnih pogodb, razglašenih za splošno veljavne, države, kamor bodo delavci napoteni, pri zagotavljanju pravic napotenim delavcem v zvezi z:
 
- višino plače, vključno z delovno uspešnostjo in dodatki,
- trajanjem letnega dopusta ter višino regresa,
- delovnim časom ter odmori in počitki,
- varstvom delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti,
- prepovedjo diskriminacije,
- varnostjo in zdravjem pri delu ter
- pogoji za zagotavljanje dela delavcev uporabniku.
 
V zvezi s tem v kakšnem obsegu in na kakšen način so navedene pravice urejene v nacionalnih predpisih posameznih drugih držav članic EU, ter v zvezi s prijavo začetka izvajanja storitev ali morebitnimi drugimi administrativnimi zahtevami, se delodajalci lahko obrnejo na pristojne organe države, v kateri se bo storitev izvajala.
 
Napoteni delavci si morajo v državi članici EU, kamor bodo napoteni, urediti prebivanje skladno z nacionalnimi predpisi države članice EU, kjer se bo delo opravljajo.
 
Celoten praktični priročnik na temo napotenih delavcev si lahko pogledate tukaj. 
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu