Kdaj naše terjatve zastarajo?

Na kratko o zastaralnih rokih.
 
Zastaranje pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več zahtevati, da naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega.
 
Pri tem gre za določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve propadle/zastarale.
 
Kdaj začne zastaranje teči
 
Zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je obveznost nastala oziroma ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. Kot primer: kupec bi moral naročeno blago plačati najkasneje 15. dne v mesecu. Prodajalec ga je imel 16. dne v mesecu že pravico terjati za plačilo, kar pomeni, da je zastaranje začelo teči 17. dne v mesecu.
 
V nekaterih primerih pa zakon določa drugačen začetek teka zastaranja. 
 
Zastaralni roki 
 
Čas, ki je potreben za zastaranje (zastaralni rok), določa zakon. Upnik in dolžnik ga z dogovorom ne moreta niti skrajšati niti podaljšati.
 
Splošni zastaralni rok je 5 let in velja za vse terjatve, pri katerih zakon ne določa drugačnega zastaralnega roka. Ta rok velja tudi za obročna odplačila.
 
Nekateri posebni zastaralni roki pa so naslednji:
 
1 leto
 
- terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage za potrebe gospodinjstva;
- terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov;
- terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih;
- terjatve za naročnino na občasne publikacije;
- terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do interneta in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov;
- terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve.
 
3 leta
 
- terjatve, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb (izdani računi za opravljene storitve, prodano blago, ...);
- terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina);
- terjatev najemnine;
- odškodninska terjatev za povzročeno škodo.
 
10 let
 
- terjatev na izstavitev listine za vpis v zemljiško knjigo;
- terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo (izvršba) ali z odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom. Gre za terjatve, katerih obstoj in višino je nedvoumno ugotovilo sodišče ali drug organ.
 
15 let
 
- odškodninska terjatev za škodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe (zastara v petnajstih letih po polnoletnosti oškodovanca).
 
 
Pretrganje zastaranja – zastaralni rok začne teči znova od začetka
 
Zastaranje se pretrga z vložitvijo tožbe in z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev (ne zadostuje pa upnikova pisna ali ustna zahteva dolžniku, naj izpolni obveznost). Zastaranje se pretrga tudi, če dolžnik pripozna dolg, tako da upniku poda izjavo o pripoznanju ali da kaj plača na upnikov račun, da plača obresti ali da zavarovanje. 
 
JMMC HP, HIŠA PODJETNIKOV D.O.O.
Računovodski servis Nova Gorica
Viri:
Obligacijski zakonik (OZ)
Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2)

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu