Davčna obravnava dnevnic napotenih v mednarodnem cestnem prevozu: DOPOLNITEV APRIL 2024

Aprila 2024 je prišlo do dopolnitve spletne publikacije o davčni obravnavi napotenih na delo v tujino (12. izdaja). 

 

Do dopolnitev je prišlo v točki 5.3 in 6.1.1.

 

5.3 Dohodki javnih uslužbencev napotenih na delo v tujino

V zvezi s plačami javnih uslužbencev napotenih na delo v tujino je treba poudariti, da ostaja določitev davčne osnove nespremenjena. V davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja 

javnega uslužbenca in funkcionarja po zakonu, ki ureja razmerja plač v javnem sektorju, napotenemu na delo v tujino, se vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka iz delovnega razmerja, po vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih prejemal za enaka dela v Sloveniji. 

 

To pomeni, da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja teh uslužbencev ne všteva tisti del dohodka iz delovnega razmerja, ki ga javni uslužbenec prejme izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino, vključno z dodatki in bonitetami, ki so povezane z napotitvijo uslužbenca na delo v tujino in do katerih so javni uslužbenci, napoteni na delo v tujino, upravičeni po drugih predpisih (prvi odstavek 42. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2). Davčna osnova je zakonsko določena v višini plače, ki bi jo javni uslužbenec prejemal, če bi opravljal delo v Sloveniji (točka 3.1 tega dokumenta).

 

Izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja določa 127. člen ZDoh-2. Akontacija dohodnine se izračuna od davčne osnove, ki je za napotene javne uslužbence  določena v 42. členu ZDoh-2, zmanjšano za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delojemalec (prvi odstavek 41. člena ZDoh-2). Med obvezne prispevke, ki zmanjšujejo davčno osnovo, se všteva tudi, od januarja 2024 dalje uveden, obvezni zdravstveni prispevek. V primeru plače, izplačane javnemu uslužbencu napotenemu na delo v tujino davčno osnovo zmanjšujejo prispevki obračunani v skladu s 144. členom ZPIZ-2 v celotnem znesku (torej obračunani od plačila za delo v tujini).

 

Osnovo za plačilo prispevkov dohodkov javnega uslužbenca napotenega na delo v tujino predstavlja celotna plača oz. vsa nadomestila plače ter vsi prejemki na podlagi delovnega razmerja. Pri tem je treba prvenstveno opredeliti posamezne vrste prejemkov javnih uslužbencev, napotenih v tujino, z vidika pravilne uvrstitve v davčno osnovo po ZDoh-2 ter z vidika pravilne določitve osnove za prispevke v skladu s 144. členom ZPIZ-2. Tabelaričen prikaz po posameznih vrstah prejemkov, ki jih prejemajo javni uslužbenci napoteni na delo v tujino je ministrstvo pristojno za javno upravo posredovalo vsem ministrstvam.

 

 

6.1.1 Povračilo stroškov prehrane – avtoprevozniki v mednarodnem cestnem prometu

Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z vidika Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 napoteni delavec vsak delavec, ki je zaposlen pri delodajalcu, in ga ta napoti na začasno delo v tujino (države EU ali tretje države). Posebnosti delovno pravnega položaja delavca, ki ga delodajalec začasno napoti na delo v tujino, ZDR-1 ureja v določilih 208. in 209. člena. Upoštevaje navedeno se za napotenega delavca na delo v tujino za davčne namene šteje vsak delavec, za katerega je potrebno upoštevati posebnosti delovno pravnega položaja, določene v  208. in 209. členu ZDR-1. Glede na določbe ZDR-1 na področju napotitve na začasno delo v tujino za voznike v mednarodnem cestnem prevozu ni določenih nobenih posebnosti  glede na vrsto prevoza (kabotaža, mednarodni prevoz, ki je ali ni dvostranske narave), ki se upoštevajo pri izvajanju EU zakonodaje (predvsem Direktiva 1057/2020). 

 

Za namene davčne obravnave dohodkov se vozniki v mednarodnem cestnem prometu štejejo za napotene delavce, pri čemer se za posamezno napotitev šteje opravljanje delovnih nalog voznika v mednarodnem cestnem prometu v okviru ene odsotnosti s sedeža delodajalca.

 

 

 

 

 

 

 

Vir: JMMC HP d.o.o.

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu