COVID Mikrokrediti Slovenskega podjetniškega sklada

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
 
Razpisana sredstva: 56.629.228,80 EUR
 
Rok za oddajo:  16.10., 23.10, 30.10., 6.11.2020 in 5.1., 25.2., 8.4., 27.5., 9.9., 28.10. in 7.12.2021
 
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
 
Cilji javnega razpisa so:
 
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.
 
 
Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EURpodjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
 
- nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
- nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
- ročnosti kredita do 60 mesecev
- možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
- kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
- brez stroškov odobritve in vodenja kredita
 
 
Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ dva mikrokredita v posameznem koledarskem letu.
 
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe. Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške.
 
Upravičeni stroški:
 
- naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
- naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
- stroški materiala in trgovskega blaga,
- stroški storitev,
- stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, - stroški prehrane med delom).
- zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
 
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita
 
Splošni pogoji: 
 
- na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19;
- ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas;
- podjetje ne sme biti v težavah;
- nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa in drugih državnih institucij.
 
JMMC, HIŠA PODJETNIKOV
Računovodski servis Nova Gorica
 
Vir: Alias plus d.o.o., Slovenski podjetniški sklad

 Prosimo, da preverite vsebino članka, ker lahko obstajajo zakonske novosti na to temo.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

  •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
  •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
  •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
  •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
  •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
  •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu