Javni razpisi in subvencije

 
Naj tej strani najdete seznam objavljenih javnih razpisov za nepovratna sredstva in ugodne kredite podjetja ALIAS PLUS d.o.o., specialista s področja razvoja projektnih idej in pridobivanjem EU sredstev.
 
Zaposleni v podjetju ALIAS PLUS d.o.o. vam bodo zaradi širokega spektra znanj, združenih v celovito svetovanje, znali svetovati tako, da po pridobitvi ustreznih virov financiranja, ne boste deležni neprijetnih presenečenj in nepredvidenih stroškov.
 
 • COVID MIKROKREDITI

09.10.2020

Več o...

 • Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

05.10.2020

Več o...

 • Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020

14.09.2020

Več o...

 • Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

14.09.2020

Več o...

 • Razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območij – COVID 19

14.09.2020 

Več o...

 • Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

21.08.2020

Več o...

 • Spodbude za digitalno transformacijo

03.08.2020

Več o...

 • Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih

03.08.2020

Več o...

 • KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

03.08.2020

Več o...

 • Razpisi za razvoj gospodarstva Goriške

07.07.2020

Več o...

 • Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

07.07.2020

Več o...

 • 2. Javni poziv LAS V objemu sonca

10.05.2019

Več o...

 • Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019)

21.03.2019

Več o...

 • Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

21.03.2019

Več o...

 • Trajno zaposlovanje mladih - subvencija 5.000 €

Več o...

 • Aktivni do upokojitve - subvencija do 11.000 €

Več o...

 • Zaposli.me 201/2019 - Subvencija od 5.000 do 7.000 €

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019
05.11.2018
 
 • Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

11.10.2018

Več o...

 • Spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji

08.10.2018

Več o...

 • Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba
09.04.2018
 
 • Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018

27.03.2018

Več o...

 • Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018
27.03.2018
 
 • Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

Več o...

 • Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

27.03.2018

Več o...

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2018 - MONG

26.03.2018

Več o...

 • Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019«

07.03.2018

Več o...

 • Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

19.01.2018

Več o...

 • 2 . javni poziv LAS Dolina Soče

18.01.2018

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

15.01.2018

Več o...

 • Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov ( TRL 3-6)

08.01.2018

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2018

06.01.2018

Več o...

 • Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva

06.11.2017

Več o...

 • Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za razvojne projekte na področju gospodarstva

06.11.2017

Več o...

 • Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk

09.10.2017

Več o...

 • Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE«

05.09.2017

Več o...

 

 • Razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

04.08.2017

Več o...

 • 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

31.07.2017

Več o...

 • Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2017

17.07.2017

Več o...

 • Sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi

17.07.2017 

Več o...

 • Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

03.07.2017

Več o...

 • Sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

22.05.2017

Več o...

 • Javni razpis za subvencioniranje delovnih mest - MONG

18.04.2017

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

27.03.2017

Več o...

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti, novih zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

27.03.2017

Več o...

 • 1. javni razpis - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

16.01.2017

Več o...

 • Prijava projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo

12.01.2017

Več o...

 • Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

03.01.2017

Več o...

 • 1. javni razpis za podukrep 4.3 (Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih)

01.12.2016

Več o...

 • 7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

01.12.2016

Več o...

 • Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije

29.11.2016

Več o...

 • 1. Javni poziv LAS V objemu sonca

28.11.2016

Več o...

 • Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020

14.11.2016

Več o...

 • Neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba

08.11.2016

Več o... 

 • Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18

28.10.2016

Več o...

 • Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP)

17.10.2016

Več o...

 • Garancije za dolgoročne kredite, namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2016

22.08.2016

Več o...

 • Usposabljanje na delovnem mestu Zmorem, kar znam

16.08.2016

Več o...

 • »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2016/2017

16.08.2016

Več o...

 • Javni poziv 41SUB-OBPO16; Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

16.08.2016

Več o...

 • »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«

12.08.2016

več o...

 • Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

05.07.2016

Več o...

 • Spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

05.07.2016

Več o...

 • Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva

13.06.2016

Več o...

 • Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2B 2016)
07.06.2016
 
 • Program spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me

02.06.2016

Več o...

 • Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2 2016)

30.05.2016

Več o...

 • Kreditiranje okoljskih naložb - 56PO16
18.4.2016
 
 
 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti, novih zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba
18.4.2016
 
 • Posojila za kmetijske in gospodarske projekte - A 2016

4.4.2016

Več o...

 • Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno raziskovalne dejavnosti v letu 2016 - MONG

4.4.2016

Več o...

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2016 - MONG

4.4.2016

Več o...

 • Sofinanciranje promocijskih aktivnosti v letu 2016 - MONG

4.4.2016

Več o...

 • Spodbujanje projektov inovacij v MONG, v letu 2016

4.4.2016

Več o...

 • Usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

1.4.2016

Več o...

 • Delovni preizkus 2016

10.02.2016

Več o...

 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP ("MSP 4 - raziskave, razvoj in inovacije)

10.02.2016

Več o...

 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP ("MSP 3 - naložbe in zaposlovanje")

10.02.2016

Več o...

 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP ("MSP 2 - tekoče poslovanje")

10.02.2016

Več o...

 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP ("MSP 1 - tekoče poslovanje mikro")

09.02.2016

Več o...

 • Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

01.02.2016

Več o...

 

 • Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike

18.01.2016

 

Več o...

 • Predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška

18.01.2016

Več o...

 • Javni Razpis za izbor projektov - nepremična kulturna dediščina 2016 - MO Nova Gorica

11.01.2016

Več o...

 • Garancije za bančne kredite v Obalno kraški regiji

22.12.2015

Več o...

 • Garancije za bančne kredite v Primorsko-notranjski regiji

22.12.2015

Več o...

 • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija

21.12.2015

Več o...

 •  Prvi izziv 2015

18.12.2015

Več o...

 • Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

30.11.2015

Več o...

 • Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

10.11.2015

Več o...

 • Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči v letu 2015

23.10.2015

Več o...

 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018
19.10.2015
 
 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016

19.10.2015

Več o...

 • Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

29.09.2015

Več o...

 • Odprtje Interreg programa Podonavje

25.09.2015

Več o...

 • Odprtje Interreg programa Mediteran

07.09.2015 

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2016–2018

01.09.2015

Več o...

 • Javni razpis - krediti s subvencionirano obrestno mero za gospodarstvo

25.08.2015 

Več o...

 • Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2015

21.08.2015

Več o...

 • Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2015

27.07.2015

Več o...

 • Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba

20.07.2015

Več o...

 • Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

22.06.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015

22.06.2015

Več o...

 • Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

22.06.2015

Več o...

 • Razpis programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2015

12.06.2015

Več o...

 • Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2015

05.06.2015

Več o...

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15

28.04.2015

Več o...

 • Javni poziv 30 SUB-OB 15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

28.04.2014

Več o...

 • Javni poziv 29 SUB-OB 15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

28.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2016–2017

24.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015

24.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2015

24.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2015

24.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2015

24.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2015

24.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017

20.04.2015

Več o...

 • Javni poziv 32SUB-EVPO15 nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

14.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016–2017

13.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2015

13.04.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2015

30.03.2015

Več o...

 • Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015

30.03.2015

Več o...

 • Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«

30.03.2015

Več o...

 • Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2016–2017

30.03.2015

Več o...

 • Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

30.03.2015

Več o...

 • Javni poziv URE-SUB_2015_01 dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost

16.03.2015

Več o...

 • Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

13.03.2015

Več o...

 • Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

13.03.2015

Več o...

 • Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015

13.03.2015

Več o...

 • Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)

13.03.2015

Več o...

 • Javni razpis Erasmus + za leto 2015
10.03.2015
 
 • Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

27.02.2015

Več o...

 • Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

27.02.2015

Več o...

 • Interreg program "Alpe"

26.02.2015 

Več o...

 • Zavod za zaposlovanje  - Usposabljanje na delovnem mestu 2015

17.02.2015

Več o...

 • Interreg program "Centralna Evropa"

13.02.2014

Več o ...

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

09.02.2015

Več o ...

 • Javni razpis P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

02.02.2015

Več o ... 

 • Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015

31.12.2014

Več o ...

 • Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva

22.12.2014

Več o ...

 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017

20.10.2014

Več o ...

 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015

20.10.2014

Več o ... 

 • Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015 (JPR –MV–2015)

20.10.2014

Več o ...

 • Javni razpis za sofinanciranje investicij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014
06.10.2014
 
 
 • Horizon 2020 - Nove tehnologije za izkoriščanje rekuperacije toplote v velikih industrijskih sistemih, ob upoštevanju celotnega energetskega cikla od proizvodnje toplote do transformacije, dobave in končne uporabe

01.10.2014

Več o ... 

 • Horizon 2020 - Zasnova zgradb za nove visoko energetsko učinkovite zgradbe

01.10.2014

Več o ...

 • Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

16.09.2014

Več o ...

 • Javni razpis za izbor operacij Nove karierne perspektive v sodobnem plesu

15.09.2014

Več o ...

 • Javni ciljni razpis zbiranja predlogov za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 56. mednarodni likovni razstavi – Beneškem bienalu 2015

15.09.2014

Več o ...

 • Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti

15.09.2014

Več o ...

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014–2015

15.09.2014

Več o ...

 • Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014

26.08.2014

Več o ...

 • Javni razpis v okviru ERA-NET iniciative M-ERA.NET 2013

26.08.2014

Več o ...

 • Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014

26.08.2014

Več o ...

 • Program Eurostars, v okviru iniciative Eureka v letu 2014

18.08.2014

Več o ...

 

Za ogled vseh ostalih javnih razpisov in subvencij, za mala in srednja podjetja, kliknite tukaj.

Zakaj izbrati nas

Hiša podjetnikov je nastala na osnovi prepričanja, da je potrebno pri nudenju poslovnih storitev partnerjem zagotoviti čim večjo podporo z velikim naborom ponujenih storitev.

Naši poslovni prostori pa so mesto, kjer nastajajo in se razvijajo nove podjetniške ideje in priložnosti.

Prepoznavni želimo biti po strokovnosti, dinamičnosti, zanesljivosti, poštenju in nenazadje po odlični podpori našim partnerjem. S storitvami se želimo prilagoditi vsakemu uporabniku glede na panožno specifiko in njegove poslovne zahteve, z našim znanjem in izkušnjami pa vsakemu poslovnemu partnerju pomagati lažje uresničevati njegovo poslanstvo.

V prihodnosti bomo ugleden, strokoven, zanesljiv in prijazen računovodski servis v okolici Nove Gorice, z ustvarjenim dobrim imenom in kot zaupanja vreden partner.

Naše vodilo je ustvarjanje obojestranskih koristi.
Smo izkušen kolektiv strokovnjakov iz področja računovodstva in davkov, organizacije in poslovodenja. Z dolgoletnimi izkušnjami, smo pridobili potrebna znanja za izvajanje kvalitetnih storitev računovodstva ter širše podpore podjetništvu.
Smo sodoben računovodski servis iz Nove Gorice (poslovna cona Solkan), katerega odlikujejo:

 •   Odzivnost: v najkrajšem možnem času pomagamo z našimi nasveti in znanjem.
 •   100% individualna obravnava: Vsako stranko obravnavamo individualno in si zanjo vzamemo čas ter ji svetujemo.
 •   Strokovnost in ažurnost: z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo najvišjo možno raven strokovnosti.
 •   Prilagodljivost: Potrebe naših strank so za nas vedno na prvem mestu, zato smo po dogovoru vedno pripravljeni naše storitve prilagajati vašim potrebam.
 •   100% priporočeni: Vse nove stranke smo dobili na osnovi priporočila
 •   Regija in oddaljenost nas ne omejuje: Stranke imamo v Izoli, Ljubljani, Kamniku, Idriji, Tolminu