Novi ZDDV-1 določa, da mora zavezanec, ki opravlja dobave na daljavo, davčnemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta (velja že za leto 2020), v katerem so opravljene te dobave, v elektrosnki obliki poročati o dobavah na daljavo. Za neporočanje pa je predvideno tudi sankcioniranje.

Poročati (in voditi predpisane evidence) mora o: 

- letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni namembni državi

- obdobju poročanja 

- ID številki za DDV v namembni državi članici 

No comments -
Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek.
 
Davčni organ in slovenska sodišča vrsto let davčnim zavezancem ne dopuščajo popravkov (zmanjšanja) DDV v primeru stečaja dolžnika, če terjatev ni bila prijavljena v stečajnem postopku.
 
Sodba Sodišča EU C-146/19 (SCT) bo to prakso končno prekinila.
 
No comments -
Inšpektorji bdijo tudi nad kršilci interventne zakonodaje!
 
Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo delodajalec v prekršku, če bodo inšpektorji ugotovili:
 
- neizplačilo nadomestila plače delavcem na čakanju oziroma delavcem, ki niso delali zaradi višje sile,
- odreditev nadurnega dela delavcem, ki delajo, v času prejemanja povračila nadomestil plače,
No comments -
OBDAVČITEV PODJETIJ
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R), uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen novega devetega odstavka 33. člena zakona (poslovni najem), ki se uporablja od 1. januarja 2019, in novega 59.a člena zakona (omejitev zmanjšanja davčne osnove), ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje.
 
Stopnja DDPO V 2020 ostaja enaka, v višini 19% in se ne spreminja.
 
No comments -
Regres za leto 2020 za polni delovni čas, trenutno znaša:
 
- 940,58 €, kot minimalni znesek, ter
 
1.937,21 €, kot najvišji, še neodavčen in brez prispevkov (glede na zadnji objavljen podatek o povprečni bruto plači v RS - april 2020)
 
Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta.
 
No comments -
Odpravnine zaposlenim se nanašajo na različne načine prenehanja delovnega razmerja; 
 
- prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
- ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas (razen za izjeme, kot je iztek pogodbe o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali za opravljanje javnih del).
- ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečajnem postopku, prisilne likvidacije ali potrjene prisilne poravnave
No comments -
Vprašanje stranke: Ali bi pri oddaji nepremičnine (poslovni prostor) najemodajalcu, ki ne pozna najemnika, priporočili sklenitev najemne pogodbe v notarskem obliki z namenom neposredne izvršljivosti. V kolikor je odgovor pritrdilen, prosim za obrazložitev zakaj je ta oblika boljša za najemodajalca.
 
No comments -
Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se je pričelo izvajati 1. septembra
 
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko enak Sporazumu z BIH, to pomeni, da se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljali iste pravice oziroma dolžnosti, kot je to določeno po Sporazumu z BIH.
 
No comments -
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in iz dela, če prevoz organizira delodajalec.
 
No comments -