Regres za leto 2020 za polni delovni čas, trenutno znaša:
 
- 940,58 €, kot minimalni znesek, ter
 
1.937,21 €, kot najvišji, še neodavčen in brez prispevkov (glede na zadnji objavljen podatek o povprečni bruto plači v RS - april 2020)
 
Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta.
 
No comments -
Odpravnine zaposlenim se nanašajo na različne načine prenehanja delovnega razmerja; 
 
- prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
- ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas (razen za izjeme, kot je iztek pogodbe o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali za opravljanje javnih del).
- ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečajnem postopku, prisilne likvidacije ali potrjene prisilne poravnave
No comments -
Vprašanje stranke: Ali bi pri oddaji nepremičnine (poslovni prostor) najemodajalcu, ki ne pozna najemnika, priporočili sklenitev najemne pogodbe v notarskem obliki z namenom neposredne izvršljivosti. V kolikor je odgovor pritrdilen, prosim za obrazložitev zakaj je ta oblika boljša za najemodajalca.
 
No comments -
Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se je pričelo izvajati 1. septembra
 
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko enak Sporazumu z BIH, to pomeni, da se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljali iste pravice oziroma dolžnosti, kot je to določeno po Sporazumu z BIH.
 
No comments -
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in iz dela, če prevoz organizira delodajalec.
 
No comments -
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), v 55. členu, ureja razvrščanje velikosti družb z uporabo določenih meril.
 
Družbe se pri uporabi tega zakona, na osnovi letne bilance stanja, razvrščajo na; 
- mikro
- majhne
- srednje in 
- velike 
 
Kriteriji za določanje velikosti: 
 
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu
 
- čisti prihodki od prodaje
 
No comments -
V času gospodarskega razcveta in posledično povečanega obsega dela delodajalci zaradi realizacije naročil le s težavo omogočijo delavcem izrabo letnega dopusta.
 
Slovenska zakonodaja (Zakon o delovnih razmerjih) delavcu in delodajalcu omogoča, da se lahko ob prenehanju delovnega razmerja sporazumeta o izplačilu neizrabljenega letnega dopusta. Ker zakon ne predvideva podrobnejših meril, so se slednja osnovala v sodni praksi slovenskih sodišč, ki so zavzela stališče, da je delavec do denarnega nadomestila upravičen ko:
 
No comments -
Vročitev pogodbe o zaposlitvi je urejena v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
 
Zakonsko ureditev je spremenila sodba ustavnega sodišča, v kateri je razveljavilo četrti odstavek 88. člena ZDR-1. 
 
Četrti odstavek 88. člena ZDR-1, ki ga je razveljavilo ustavno sodišče, se je glasil:
No comments -
Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se pogosto soočajo z dvema nasprotujočima si, a povezanima problemoma:
 
- kako v hipu povečati premoženje družbe in kako dobiti finančna sredstva iz družbe na svoj osebni tekoči račun? 
- kako ravnati v teh primerih?
 
Na področju izplačil iz d.o.o. je na voljo kar nekaj možnosti, ki so odvisne od formalnopravnega odnosa posameznika do podjetja.
 
No comments -