Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), v 55. členu, ureja razvrščanje velikosti družb z uporabo določenih meril.
 
Družbe se pri uporabi tega zakona, na osnovi letne bilance stanja, razvrščajo na; 
- mikro
- majhne
- srednje in 
- velike 
 
Kriteriji za določanje velikosti: 
 
- povprečno število zaposlenih v poslovnem letu
 
- čisti prihodki od prodaje
 
No comments -
V času gospodarskega razcveta in posledično povečanega obsega dela delodajalci zaradi realizacije naročil le s težavo omogočijo delavcem izrabo letnega dopusta.
 
Slovenska zakonodaja (Zakon o delovnih razmerjih) delavcu in delodajalcu omogoča, da se lahko ob prenehanju delovnega razmerja sporazumeta o izplačilu neizrabljenega letnega dopusta. Ker zakon ne predvideva podrobnejših meril, so se slednja osnovala v sodni praksi slovenskih sodišč, ki so zavzela stališče, da je delavec do denarnega nadomestila upravičen ko:
 
No comments -
Vročitev pogodbe o zaposlitvi je urejena v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
 
Zakonsko ureditev je spremenila sodba ustavnega sodišča, v kateri je razveljavilo četrti odstavek 88. člena ZDR-1. 
 
Četrti odstavek 88. člena ZDR-1, ki ga je razveljavilo ustavno sodišče, se je glasil:
No comments -
Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se pogosto soočajo z dvema nasprotujočima si, a povezanima problemoma:
 
- kako v hipu povečati premoženje družbe in kako dobiti finančna sredstva iz družbe na svoj osebni tekoči račun? 
- kako ravnati v teh primerih?
 
Na področju izplačil iz d.o.o. je na voljo kar nekaj možnosti, ki so odvisne od formalnopravnega odnosa posameznika do podjetja.
 
No comments -
Izdaja, uporaba in nakup kuponov ali z drugim izrazom darilnih ali vrednostnih bonov je bila do sedaj prepuščena posameznim državam članicam EU in ni bila zakonsko urejena.
 
S sprejetjem Direktive EU št. 2016/1065 o obravnavi kuponov, ki velja že od 2. julija 2016, se bo poslovanje s kuponi poenotilo v celotni Evropski Uniji.
 
No comments -
Statistični urad Republike Slovenije je lani oktobra pripravil nekaj zanimivih podatkov. 
 
Če doma nimate tuša ali kopalne kadi, ste eden izmed manj kot 0,7 odstotka prebivalcev Slovenije, ki so prav tako brez te kopalniške opreme. 
 
V Romuniji je nima vsak četrti prebivalec, v Nemčiji jo imajo vsi. To je stanje danes, s statističnimi podatki pa lahko pogledamo tudi v preteklost.  
 
No comments -
Kdaj delavec ne sme biti "zaposlen" preko podjemne / avtorske pogodbe ali s.p.-ja?
 
Elementi delovnega razmerja
 
V praksi danes podjetja pogosto "zaposlujejo" delavce preko avtorske ali podjemne pogodbe. Delavci pogosto opravljajo delo za delodajalca tudi preko lastnega s.p.-ja.
 
No comments -
Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
 
Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.
 
No comments -
Davčna izvršba je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako tisti podjetniki, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti, kot tudi tisti, ki jim pri poslovanju škripa.
 
Veste, v katere vaše prejemke in premoženje lahko poseže davčna izvršba? Nekateri pa so iz izvršbe izvzeti.
 
Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe:
 
- na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah
No comments -