Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % zadnje povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
 
Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.
 
No comments -
Davčna izvršba je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako tisti podjetniki, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti, kot tudi tisti, ki jim pri poslovanju škripa.
 
Veste, v katere vaše prejemke in premoženje lahko poseže davčna izvršba? Nekateri pa so iz izvršbe izvzeti.
 
Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe:
 
- na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah
No comments -
Neenakomerna razporeditev delovnega časa je izjema in ne pravilo.
 
Namreč zaradi narave ali organizacije dela je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Praviloma pa je delovni čas enakomerno razporejen.
 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) nalaga delodajalcem, da planirajo delovni čas zaposlenih v letnem razporedu delovnega časa.
 
No comments -
Na kratko o zastaralnih rokih.
 
Zastaranje pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več zahtevati, da naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega.
 
Pri tem gre za določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve propadle/zastarale.
 
Kdaj začne zastaranje teči
 
No comments -
Zaposleni pridobi pravico do letnega dopusta s tem ko sklene delovno razmerje.
 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne.
 
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.
 
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta, ne glede na to, ali dela za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
 
No comments -
Vprašanje je, ali lahko delodajalec delavcu povrne strošek nakupa vinjete za delavčev osebni avto.
 
Po Uredbi o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v nadaljevanju: Uredba) v davčno osnovo ne všteva povračil stroškov prevoza iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim ali kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem osebnega avtomobila, če se ti stroški nanašajo na službena potovanja oziroma poti.  
No comments -
Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi se v marsikaterem podjetju v pogodbo o delovnem razmerju zapiše konkurenčna prepoved in tudi konkurenčna kalzula, prav zato, ker ni ni enako in ne zajema enakih področij.
 
Razlike je na kratko povedano, da je konkurenčna prepoved zakonska prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti, konkurenčna kavzula pa je pogodbena prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju same pogodbe o zaposlitvi.
 
No comments -
Vitamini v telesu pomagajo pri razgradnji in izgradnji ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin, sodelujejo pri delovanju encimov, potrebujemo jih tudi za tvorbo mišic, kosti, za zdrav imunski sistem in mnogo drugih stvari. V telesu delujejo kot neke vrste pomočniki, ki skrbijo, da vse teče tako, kot bi moralo.
 
Pomanjkanje vitaminov škodi zdravju 
 
No comments -
Vprašanje:
 
Kakšne so zakonske dolžnosti samozaposlenih glede varstva in zdravja pri delu? Morajo opraviti zdravniški pregled? Morajo izdelati oceno tveganja in izjavo o varnosti? Morajo opraviti izpit iz varstva pri delu?
 
Odgovor:
 
No comments -