Delodajalce tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezujeta k ustreznemu vodenju določenih evidenc, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih.

Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja.

Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število opravljenih ur, to evidenco pa mora delodajalec hraniti, tudi ko delavec preneha z delom pri njem.

No comments -
Na Zavodu bodo 31. julija izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A).
 
Za to izplačilo bodo upoštevali dohodke iz obrazcev REK-1, vrsta dohodka 1004, ki jih bodo delodajalci oddali na FURS do 20. 7. 2020.
 
No comments -

Novi ZDDV-1 določa, da mora zavezanec, ki opravlja dobave na daljavo, davčnemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta (velja že za leto 2020), v katerem so opravljene te dobave, v elektrosnki obliki poročati o dobavah na daljavo. Za neporočanje pa je predvideno tudi sankcioniranje.

Poročati (in voditi predpisane evidence) mora o: 

- letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni namembni državi

- obdobju poročanja 

- ID številki za DDV v namembni državi članici 

No comments -
Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek.
 
Davčni organ in slovenska sodišča vrsto let davčnim zavezancem ne dopuščajo popravkov (zmanjšanja) DDV v primeru stečaja dolžnika, če terjatev ni bila prijavljena v stečajnem postopku.
 
Sodba Sodišča EU C-146/19 (SCT) bo to prakso končno prekinila.
 
No comments -
Inšpektorji bdijo tudi nad kršilci interventne zakonodaje!
 
Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo delodajalec v prekršku, če bodo inšpektorji ugotovili:
 
- neizplačilo nadomestila plače delavcem na čakanju oziroma delavcem, ki niso delali zaradi višje sile,
- odreditev nadurnega dela delavcem, ki delajo, v času prejemanja povračila nadomestil plače,
No comments -
OBDAVČITEV PODJETIJ
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R), uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen novega devetega odstavka 33. člena zakona (poslovni najem), ki se uporablja od 1. januarja 2019, in novega 59.a člena zakona (omejitev zmanjšanja davčne osnove), ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje.
 
Stopnja DDPO V 2020 ostaja enaka, v višini 19% in se ne spreminja.
 
No comments -
Regres za leto 2020 za polni delovni čas, trenutno znaša:
 
- 940,58 €, kot minimalni znesek, ter
 
1.937,21 €, kot najvišji, še neodavčen in brez prispevkov (glede na zadnji objavljen podatek o povprečni bruto plači v RS - april 2020)
 
Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta.
 
No comments -
Odpravnine zaposlenim se nanašajo na različne načine prenehanja delovnega razmerja; 
 
- prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
- ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas (razen za izjeme, kot je iztek pogodbe o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali za opravljanje javnih del).
- ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečajnem postopku, prisilne likvidacije ali potrjene prisilne poravnave
No comments -
Vprašanje stranke: Ali bi pri oddaji nepremičnine (poslovni prostor) najemodajalcu, ki ne pozna najemnika, priporočili sklenitev najemne pogodbe v notarskem obliki z namenom neposredne izvršljivosti. V kolikor je odgovor pritrdilen, prosim za obrazložitev zakaj je ta oblika boljša za najemodajalca.
 
No comments -