ZRSZ (Zavod Republike Slovenije za zaposlitev) ponuja programe za zaposlitev. Eden od njih je program Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me+. Ta program omogoča, da pridobite nove delovne izkušnje, nove veščine in zaposlitev za najmanj eno leto. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo subvencijo.

 

Vključijo se lahko vsi brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

No comments -

Kaj je nameravana firma?

Nameravana firma je rezervacija imena družbe - bodoči družbenik družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pred ustanovitvijo d.o.o. preveri, če je ime, ki ga je izbral za podjetje, ustrezno. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) natančno določa pravila glede imena firme. Imaginarno ime pri s.p. ni obvezno, medtem ko pri d.o.o. pa je. Tudi s.p. lahko določi imaginarno ime firme, vendar ne glede na to, je rezervacija imena postopek le za družbenike, ki ustanavljajo d.o.o. 

 

No comments -

Mestna občina Nova Gorica je objavila javne razpise:

 

1. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij za razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2024

- Rok za prijavo: 31.5.2024

- Višina sofinanciranja: 60% upravičenih stroškov oz. največ 18.000 €

No comments -

Finančna uprava Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju. 

No comments -

Aprila 2024 je prišlo do dopolnitve v dokumentu Dohodek iz zaposlitve (12. izdaja).

No comments -

Kot določa slovenska zakonodaja, morajo delodajalci delavcev izplačati regres za letni dopust do 01.07.2024. V določenih primerih je možno določiti kasnejši rok za izplačilo, vendar najpozneje do 01.11.2024.

 

Koliko znaša višina regresa?

No comments -

Aprila 2024 je prišlo do dopolnitve spletne publikacije o davčni obravnavi napotenih na delo v tujino (12. izdaja). 

 

Do dopolnitev je prišlo v točki 5.3 in 6.1.1.

No comments -

 

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja - 14. izdaja

 

1.0 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

No comments -

Zaradi izteka roka za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) do 2. aprila 2024, želimo opozoriti zavezance, ki poslujejo preko spletnih platform in ustvarjajo dohodke iz dejavnosti, naj vključijo prejete prihodke v svoje davčne obračune.

V letu 2024 bo Finančna uprava uporabljala navedene podatke tudi za izvajanje davčnih nadzorov.

No comments -