Terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo na terenu se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan delojemalcu, ki najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca.
 
- če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje, se delojemalcu v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva terenski dodatek iz prvega odstavka tega člena do višine 4,49 eura na dan
 
No comments -
Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju.
 
Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja temeljni splošni akt delodajalca.
 
V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/akt o sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela.
 
No comments -
 
Ministrstvo za finance je dne 8.9.2017 objavilo nov predlog davčnih sprememb. Pri sistemu obdavčitve z normiranimi odhodki naj bi znašali normirani odhodki 70% obdavčljivih prihodkov. V prvotnem predlogu, ki je bil objavljen junija 2017, je Ministrstvo za finance predlagalo normirane odhodke v višini 60% obdavčljivih prihodkov.  Ostali predlogi glede obdavčitve po sistemu normiranih odhodkov ostajajo nespremenjeni. 
 
No comments -
Podjetja, ki so zavezanci za DDV lahko zahtevajo vračilo DDV plačanega v tujini za blago in storitve, ki so jih nabavili za opravljanje dejavnosti in so pri tem plačali DDV, vendar je pri tem potrebno poznati pravila in pogoje.
 
No comments -
Podjetniki se velikokrat sprašujejo, ali obstaja postopek t.i. »mirovanje podjetja«. Na vprašanje kaj se vam bolj splača ni enostavnega odgovora, saj je odvisen predvsem od želja in prioritet posameznika. Pomembno pa je poznati prednosti in slabosti obeh strani.
 
Mirovanje podjetja
 
No comments -
Prost pretok storitev – ki je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg EU opredeljen v Pogodbi o Evropski uniji – pomeni, da lahko podjetje ali samozaposleni posameznik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi, opravlja to dejavnost kjer koli znotraj EU. Delodajalec lahko tako svojega zaposlenega pošlje v drugo državo, da tam zanj v okviru opravljanja neke storitve opravlja določeno delo (delavca napoti na delo v drugo državo).
 
No comments -
I. DOHODEK IZ NASLOVA ZAPOSLITVE
 
Darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, se šteje za boniteto, ki se skladno z Zakonom o dohodnini obdavči kot dohodek iz zaposlitve.
 
Boniteta se obračuna tako pri darilih v zvezi z delovnim razmerjem kot tudi pri darilih v zvezi z drugim pogodbenim razmerjem.
 
No comments -
V nadaljevanju lahko preberete, kako je obdavčena fizična oseba, kako je obdavčen samostojni podjetnik in kako pravna oseba, ki trguje s kriptovalutami ali jih rudari.
 
Zanimanje za kriptovalute je v zadnjih desetih letih od njihovega prihoda na trg eksponentno naraslo. Bitcoin, etherum, ripple in mnoge druge valute z večanjem svoje monetarne vrednosti privabljajo vedno več investitorjev. Z nakupom (in prodajo) kriptovalute je mogoče nekaj zaslužiti. Kako pa je takšen zaslužek obdavčen?
 
No comments -
Delovna doba oz. pokojninska doba se vam ne upoštevata enako pri vseh vrstah delovnih pogodb.
 
Kakšna je razlika med delovno in pokojninsko dobo?
 
No comments -
Letni dopust in regres
 
Ena od temeljnih obveznosti delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi je obveznost opravljanja dela v okviru odrejenega delovnega časa, k tej obveznosti pa delavcu hkrati pripadajo tudi pravica do letnega dopusta, pravica do odmora in počitka med delom ter pravica do druge (plačane) odsotnosti z dela. Na podlagi pravice do letnega dopusta delavcu pripada tudi pravica do regresa, ki ga morajo delodajalci praviloma izplačati do 1. julija.
 
 
No comments -